آویشن

بهترین آویش در شیراز پیدا مىشود

۱ – آویشن باریک

۲ – آویشن پهن چنانکه ازنامش پیدا است برگهاى آویشن پهن بیضى شکل است ، و برگهاى آویشن باریک کمى درازتر وباریک است ، آویشن باریک اغلب در کوهها دیده مى شود.
آویشن کوهى ، گیاهى است که در سرازیرى صخره کوهها که درمقابل آفتاب است در جنگلها و اراضى غیر مزروع بطور خودرو مى روید ساقه آن بنفش رنگو ارتفاع آن گاهى به نیم متر مى رسد.
و در لاهیجان و طالش و آستارا و فارس مىروید… آویشن آبى و آویشن شیرازى یکى از گیاهان شفا بخشى است که در درمان و معالجهبیماریهاى مختلف ، اعجاز مى کند، و از این جهت است که باید آن را از گرانبهاترینگیاهان دارویى روى زمین بدانیم

بهترین آویش در شیراز پیدا مىشود

۱ – آویشن باریک

۲ – آویشن پهن چنانکه ازنامش پیدا است برگهاى آویشن پهن بیضى شکل است ، و برگهاى آویشن باریک کمى درازتر وباریک است ، آویشن باریک اغلب در کوهها دیده مى شود.
آویشن کوهى ، گیاهى است که در سرازیرى صخره کوهها که درمقابل آفتاب است در جنگلها و اراضى غیر مزروع بطور خودرو مى روید ساقه آن بنفش رنگو ارتفاع آن گاهى به نیم متر مى رسد.
و در لاهیجان و طالش و آستارا و فارس مىروید… آویشن آبى و آویشن شیرازى یکى از گیاهان شفا بخشى است که در درمان و معالجهبیماریهاى مختلف ، اعجاز مى کند، و از این جهت است که باید آن را از گرانبهاترینگیاهان دارویى روى زمین بدانیم

اسکرول به بالا
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟